รายชื่อนศ.
รายวิชา528213 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE10
2 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
3 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE10
4 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE10
5 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE10
6 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
7 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
8 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE10
9 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
10 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
11 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE10
12 B6105181 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  PE10
13 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
14 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE10
15 B6132996 นายวิธวินท์ เดชบำรุง  PE10
16 B6115005 นายวิษณุ สมาน  PE10
17 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.