รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
2 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
3 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
4 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
5 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME10
6 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
7 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
8 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
9 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
10 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
11 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
12 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME10
13 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
14 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
15 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME10
16 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
17 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
18 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
19 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
20 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME10
21 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
22 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME10
23 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
24 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ  ME10
25 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.