รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME
2 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering
3 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering
4 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
5 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering
6 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
7 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering
8 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering
9 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering
10 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering
11 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering
12 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering
13 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering
14 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering
15 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering
16 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering
17 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering
18 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering
19 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
20 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering
21 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering
22 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering
23 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering
24 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering
25 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering
26 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME
27 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering
28 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME
29 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering
30 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.