รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering
2 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering
3 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering
4 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME
5 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering
6 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering
7 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
8 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering
9 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering
10 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering
11 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering
12 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ  EE
13 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE
14 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering
15 B5819997 นางสาวฝนทิพย์ จันจำรัส  IE
16 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering
17 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME
18 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
19 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering
20 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering
21 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering
22 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering
23 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
24 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering
25 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering
26 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล  EE
27 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
28 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
29 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.