รายชื่อนศ.
รายวิชา325344 : FOOD ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5854271 นางสาวอารีรัตน์ น้อมกลาง  FOOD TECHNOLOGY
2 B5754106 นางสาวอารีญา กำจัด  FOOD TECHNOLOGY
3 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY
4 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์  FOOD TECHNOLOGY
5 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY
6 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก  FOOD TECHNOLOGY
7 B5752706 นางสาวศรีสุดา จันทโชติ  FOOD TECHNOLOGY
8 B5852123 นายวัชรพล ไชยภา  FOOD TECHNOLOGY
9 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี  FOOD TECHNOLOGY
10 B5952748 นางสาววรรณกร รสจันทร์  FOOD TECHNOLOGY
11 B5952854 นางสาวรุจิราวดี ข้อสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
12 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี  FOOD TECHNOLOGY
13 B5950508 นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY
14 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY
15 B5950522 นางสาวผุสรัตน์ บูรณะกร  FOOD TECHNOLOGY
16 B5852697 นางสาวปิยะธิดา โรจนวิจิตรกุล  FOOD TECHNOLOGY
17 B5652662 นางสาวปวีณา เพชรขวัญ  FOOD TECHNOLOGY
18 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล  FOOD TECHNOLOGY
19 B5852215 นางสาวนันธภรณ์ เฮียงราช  FOOD TECHNOLOGY
20 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง  FOOD TECHNOLOGY
21 B5852796 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ  FOOD TECHNOLOGY
22 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์  FOOD TECHNOLOGY
23 B5851850 นางสาวธัญธิดา งาเกาะ  FOOD TECHNOLOGY
24 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย  FOOD TECHNOLOGY
25 B5952922 นายธงชัย อิ่มสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY
26 B5950867 นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
27 B5950904 นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท  FOOD TECHNOLOGY
28 B5950782 นางสาวณัฐริณีย์ วงศ์ปิยะโภคิน  FOOD TECHNOLOGY
29 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี  FOOD TECHNOLOGY
30 B5950492 นางสาวณัฐนิชา คำมีหอม  FOOD TECHNOLOGY
31 B5952410 นางสาวชุติมา สุวรรณ์  FOOD TECHNOLOGY
32 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY
33 B5952656 นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด  FOOD TECHNOLOGY
34 B5752355 นางสาวจารุกิตติ์ ไตรจรัสพงศ์  FOOD TECHNOLOGY
35 B5752287 นางสาวขวัญจิตร ทับกระโทก  FOOD TECHNOLOGY
36 B5852376 นางสาวกชกร เติมกลาง  FOOD TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.