รายชื่อนศ.
รายวิชา521325 : AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering
2 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
3 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
4 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
5 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering
6 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering
7 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering
8 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering
9 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering
10 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
11 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering
12 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering
13 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering
14 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering
15 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering
16 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering
17 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering
18 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering
19 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
20 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
21 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering
22 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering
23 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering
24 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering
25 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
26 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering
27 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering
28 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
29 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
30 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
31 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
32 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering
33 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง  Agricultural and Food Engineering
34 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering
35 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
36 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering
37 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering
38 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering
39 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering
40 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
41 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering
42 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering
43 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering
44 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
45 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering
46 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering
47 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering
48 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering
49 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering
50 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering
51 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering
52 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
53 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering
54 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
55 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.