รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering
2 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering
3 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering
4 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering
5 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering
6 B6136550 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน  Environmental Engineering
7 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering
8 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี  Environmental Engineering
9 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
10 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering
11 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
12 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering
13 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering
14 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering
15 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering
16 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering
17 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering
18 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering
19 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering
20 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering
21 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering
22 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering
23 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering
24 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering
25 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering
26 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering
27 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering
28 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม  Environmental Engineering
29 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering
30 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering
31 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering
32 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering
33 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering
34 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering
35 B6103552 นายสหัสวรรษ แก้วเปรม  Environmental Engineering
36 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
37 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering
38 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering
39 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering
40 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering
41 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering
42 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
43 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.