รายชื่อนศ.
รายวิชา532204 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
2 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
3 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
4 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
5 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering10
6 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering10
7 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering10
8 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
9 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
10 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering10
11 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
12 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
13 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
14 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
15 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
16 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering10
17 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
18 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
19 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
20 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
21 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
22 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
23 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
24 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
25 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
26 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
27 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
28 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
29 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
30 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
31 B6113018 นายรัฐนันท์ รัตนกุล  Environmental Engineering10
32 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
33 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
34 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
35 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering10
36 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering10
37 B6103552 นายสหัสวรรษ แก้วเปรม  Environmental Engineering60
38 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
39 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
40 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering10
41 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering10
42 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
43 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.