รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
2 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
3 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
4 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
5 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
6 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
7 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
8 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME10
9 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
10 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
11 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
12 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
13 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
14 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
15 B6002756 นายธนา หันตะ  ME10
16 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
17 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
18 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME10
19 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
20 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
21 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
22 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
23 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
24 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
25 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
26 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
27 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
28 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
29 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME10
30 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
31 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
32 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME10
33 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
34 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์  ME10
35 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
36 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
37 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
38 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME10
39 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
40 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
41 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
42 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
43 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
44 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
45 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.