รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
2 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
3 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
4 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering10
5 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
6 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
7 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
8 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
9 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME10
10 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
11 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
12 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
13 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
14 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
15 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
16 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
17 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
18 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
19 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
20 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
21 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
22 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
23 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
24 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
25 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
26 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
27 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
28 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
29 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME10
30 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME10
31 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME10
32 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
33 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ  ME10
34 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี  ME10
35 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
36 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
37 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
38 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
39 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
40 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
41 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME10
42 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
43 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
44 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
45 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา  ME10
46 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.