รายชื่อนศ.
รายวิชา521323 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering
2 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering
3 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering
4 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ  Agricultural and Food Engineering
5 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering
6 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering
7 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering
8 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
9 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
10 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering
11 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง  Agricultural and Food Engineering
12 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering
13 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering
14 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี  Agricultural and Food Engineering
15 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.