รายชื่อนศ.
รายวิชา521412 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering
2 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering
3 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering
4 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering
5 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering
6 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering
7 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering
8 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering
9 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering
10 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering
11 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering
12 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering
13 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering
14 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering
15 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering
16 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง  Agricultural and Food Engineering
17 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering
18 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา  Agricultural and Food Engineering
19 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering
20 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
21 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering
22 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
23 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering
24 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล  Agricultural and Food Engineering
25 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering
26 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering
27 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering
28 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข  Agricultural and Food Engineering
29 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering
30 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ  Agricultural and Food Engineering
31 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering
32 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ  Agricultural and Food Engineering
33 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
34 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering
35 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
36 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering
37 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering
38 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน  Agricultural and Food Engineering
39 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering
40 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering
41 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.