รายชื่อนศ.
รายวิชา536442 : VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน  Automotive Engineering
2 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์  Automotive Engineering
3 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า  Automotive Engineering
4 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering
5 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง  Automotive Engineering
6 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล  Automotive Engineering
7 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering
8 B5911042 นายอนุชาติ จันชา  Automotive Engineering
9 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล  Automotive Engineering
10 B5900534 นายสุริยา ตุลาพิภาค  Automotive Engineering
11 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์  Automotive Engineering
12 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ  Automotive Engineering
13 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  Automotive Engineering
14 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering
15 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering
16 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์  Automotive Engineering
17 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก  Automotive Engineering
18 B5920259 นางสาวลลิตา โสปรก  Automotive Engineering
19 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์  Automotive Engineering
20 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม  Automotive Engineering
21 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ  Automotive Engineering
22 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา  Automotive Engineering
23 B5908394 นางสาวนวรัตน์ วิเศษสิงห์  Automotive Engineering
24 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering
25 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ  Automotive Engineering
26 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช  Automotive Engineering
27 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering
28 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์  Automotive Engineering
29 B5910977 นายณัฐชนน ชีวัยยะ  Automotive Engineering
30 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด  Automotive Engineering
31 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า  Automotive Engineering
32 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง  Automotive Engineering
33 B5913947 นายชนาธิป ผมมา  Automotive Engineering
34 B5925773 นายชนาธิป เที่ยงผดุง  Automotive Engineering
35 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง  Automotive Engineering
36 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ  Automotive Engineering
37 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.