รายชื่อนศ.
รายวิชา536442 : VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering
2 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering
3 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์  Automotive Engineering
4 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี  Automotive Engineering
5 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering
6 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering
7 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ  Automotive Engineering
8 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering
9 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี  Automotive Engineering
10 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering
11 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช  Automotive Engineering
12 B5916283 นายนิตินันท์ พันธ์ด้วง  Automotive Engineering
13 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต  Automotive Engineering
14 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี  Automotive Engineering
15 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ  Automotive Engineering
16 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง  Automotive Engineering
17 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน  Automotive Engineering
18 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์  Automotive Engineering
19 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง  Automotive Engineering
20 B5904266 นางสาวรสสุคนธ์ ก้านเพชร  Automotive Engineering
21 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์  Automotive Engineering
22 B5922994 นายวงศธร อ่างเข้ม  Automotive Engineering
23 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering
24 B5901500 นายสันติสุข ศรีโสภา  Automotive Engineering
25 B5912827 นายสิทธิศักดิ์ เคยสนิท  Automotive Engineering
26 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก  Automotive Engineering
27 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว  Automotive Engineering
28 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ  Automotive Engineering
29 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering
30 B5908547 นายเศรษฐโชค จันทร์ชู  Automotive Engineering
31 B5910458 นางสาวไวยุดา พรมมีเดช  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.