รายชื่อนศ.
รายวิชา551343 : MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5926664 นางสาวกมลลักษณ์ ใบโพธิ์  Mechatronics Engineering10
2 B5927203 นายกรณ์สกล นนท์นาม  Mechatronics Engineering10
3 B5828463 นายกิตติศักดิ์ กมลวัทน์  Mechatronics Engineering10
4 B5923762 นายกิติสภานันท์ กะพัง  Mechatronics Engineering10
5 B5926855 นายกุศล ประเสริฐกุล  Mechatronics Engineering10
6 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering10
7 B5927227 นายจักรพันธ์ สอนแจ้ง  Mechatronics Engineering40
8 B5928965 นางสาวชนิดาภา บุญไชยโย  Mechatronics Engineering10
9 B5926992 นางสาวฐิติมา หมื่นแก้ว  Mechatronics Engineering10
10 B5826650 นายณรงค์ศักดิ์ ทานู  Mechatronics Engineering12
11 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย  Mechatronics Engineering10
12 B5927180 นายณัฐพงษ์ กองแก้ว  Mechatronics Engineering40
13 B5827084 นายธีรยุทธ ภาแกดำ  Mechatronics Engineering10
14 B5927104 นายนพพล โกศล  Mechatronics Engineering40
15 B5927128 นายนาวิน ฤกษ์เจริญ  Mechatronics Engineering40
16 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์  Mechatronics Engineering10
17 B5927081 นายปิยพนธ์ มณีนาถ  Mechatronics Engineering40
18 B6028824 นายปิยะราช วงชะศรี  Mechatronics Engineering10
19 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ  Mechatronics Engineering10
20 B5923755 นางสาวพนิดา ประกอบคำ  Mechatronics Engineering10
21 B5927012 นายพรหมลิขิต เสนพิมาย  Mechatronics Engineering40
22 B5927258 นายพิเชฐ คชประดิษฐ์  Mechatronics Engineering40
23 B5923588 นายภควัต กุลบุตร  Mechatronics Engineering10
24 B5926732 นายมานะศักดิ์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
25 B5928538 นางสาวรัดดาวรรณ ลามพัด  Mechatronics Engineering10
26 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering10
27 B5927074 นายรัตนากร ถ่ายสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
28 B5828951 นายวรพล ศรีประภา  Mechatronics Engineering10
29 B5923540 นายวีรเกียรติ วัชรผลานนท์  Mechatronics Engineering10
30 B5927005 นายศิริธัช เพราะขุนทด  Mechatronics Engineering40
31 B5927197 นายสมัย โสภานเวช  Mechatronics Engineering40
32 B5927111 นายสาธิต โพธิ์นาคม  Mechatronics Engineering40
33 B5928590 นางสาวสุภชา สุจันทร์ศรี  Mechatronics Engineering10
34 B5923649 นางสาวสโรชา บุญรอด  Mechatronics Engineering10
35 B5927050 นายอดิศักดิ์ ทับสูงเนิน  Mechatronics Engineering40
36 B5923670 นายเจตนิพัทธ์ จันอ้น  Mechatronics Engineering10
37 B5827213 นายเสฏฐวุฒิ สมบุญยอด  Mechatronics Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.