รายชื่อนศ.
รายวิชา521319 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5720842 นายกฤษดา หวานดี  Agricultural and Food Engineering10
2 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
3 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
4 B5616497 นางสาวชนาภัทร อบมาลี  Agricultural and Food Engineering10
5 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering10
6 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering10
7 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
8 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ  Agricultural and Food Engineering10
9 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering10
10 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering10
11 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
12 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
14 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
15 B5445929 นายศรัณย์ ศุทธดา  Agricultural and Food Engineering10
16 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง  Agricultural and Food Engineering10
17 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง  Agricultural and Food Engineering10
18 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
19 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering10
20 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering10
21 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
22 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
23 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
24 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
25 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน  Agricultural and Food Engineering10
26 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
27 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering10
28 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
29 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering10
30 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.