รายชื่อนศ.
รายวิชา530212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง  CE10
2 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี  CE10
3 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี  CE10
4 C6000011 นายกฤษณ์ กฤษณาฉิมพลี  CIVIL ENGINEERING10
5 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ  CE10
6 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์  CE10
7 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE10
8 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ  CE10
9 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE10
10 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ  CE10
11 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย  CE10
12 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล  CE10
13 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE10
14 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง  CE10
15 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
16 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน  CE10
17 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ  CE10
18 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม  CE10
19 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
20 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน  CE10
21 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา  CE10
22 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
23 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู  CE10
24 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง  CE10
25 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE10
26 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
27 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด  CE10
28 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
29 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE10
30 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น  CE10
31 B5913718 นายปิยะ สมดัง  CE10
32 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ  CE10
33 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
34 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE10
35 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE10
36 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์  CE10
37 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย  CE10
38 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE10
39 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
40 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
41 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร  CE10
42 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน  CE10
43 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี  CE10
44 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์  CE10
45 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง  CE10
46 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
47 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา  CE10
48 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา  CE10
49 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี  CE10
50 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา  CE10
51 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย  CE10
52 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE10
53 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง  CE10
54 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง  CE10
55 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์  CE10
56 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE10
57 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง  CE10
58 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู  CE10
59 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.