รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม  IE10
2 B5804764 นางสาวขวัญจิรา ธรรมวงษา  IE10
3 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE10
4 B5922932 นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี  IE10
5 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ  IE10
6 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน  IE10
7 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล  IE10
8 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE10
9 B5924714 นางสาวนฤมล ชอุ่มผล  IE10
10 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์  IE10
11 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง  IE10
12 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา  IE10
13 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล  IE40
14 B5820184 นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง  IE40
15 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย  IE10
16 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์  IE10
17 B5925353 นายภาณุวิชญ์ คลังคา  IE10
18 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง  IE10
19 B5718450 นางสาววนิดา ศิริอำนาจ  IE40
20 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต  IE10
21 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE10
22 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม  IE10
23 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย  IE10
24 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล  IE10
25 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม  IE10
26 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี  IE10
27 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์  IE10
28 B5603411 นายอภิชิต แก้วตา  IE40
29 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  IE10
30 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา  IE10
31 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE10
32 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร  IE10
33 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล  IE10
34 B5926251 นายเอื้ออังกูร โพธิ์ดี  IE10
35 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.