รายชื่อนศ.
รายวิชา525442 : THERMO-FLUID LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME
2 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME
3 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME
4 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว  ME
5 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME
6 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME
7 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME
8 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู  ME
9 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME
10 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME
11 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME
12 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช  ME
13 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี  ME
14 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME
15 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME
16 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME
17 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME
18 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME
19 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว  ME
20 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME
21 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์  ME
22 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME
23 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME
24 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME
25 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME
26 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME
27 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME
28 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก  ME
29 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง  ME
30 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ  ME
31 B5920556 นายนที ฉิมโห้  ME
32 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME
33 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME
34 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน  ME
35 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME
36 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME
37 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME
38 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME
39 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร  ME
40 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์  ME
41 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME
42 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์  ME
43 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร  ME
44 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME
45 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.