รายชื่อนศ.
รายวิชา530212 : MATERIAL TESTING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE
2 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE
3 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE
4 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE
5 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE
6 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE
7 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE
8 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE
9 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE
10 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE
11 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE
12 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE
13 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด  CE
14 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE
15 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE
16 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE
17 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE
18 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์  CE
19 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE
20 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์  CE
21 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE
22 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์  CE
23 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE
24 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE
25 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE
26 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE
27 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE
28 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE
29 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE
30 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE
31 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE
32 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
33 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE
34 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE
35 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง  CE
36 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE
37 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE
38 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต  CE
39 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE
40 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE
41 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE
42 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE
43 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE
44 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE
45 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE
46 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE
47 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช  CE
48 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.