รายชื่อนศ.
รายวิชา521356 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering
2 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering
3 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering
4 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering
5 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering
6 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering
7 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
8 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering
9 B5914715 นายธงธวัช รักแตง  Agricultural and Food Engineering
10 B5909056 นายธนิก นิวัติ  Agricultural and Food Engineering
11 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering
12 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering
13 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering
14 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง  Agricultural and Food Engineering
15 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering
16 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering
17 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering
18 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering
19 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering
20 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering
21 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering
22 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ  Agricultural and Food Engineering
23 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering
24 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ  Agricultural and Food Engineering
25 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
26 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering
27 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
28 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering
29 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering
30 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.