รายชื่อนศ.
รายวิชา532208 : ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering
2 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering
3 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering
4 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering
5 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering
6 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering
7 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering
8 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering
9 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering
10 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering
11 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering
12 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว  Environmental Engineering
13 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering
14 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering
15 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering
16 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering
17 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering
18 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering
19 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering
20 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering
21 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering
22 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering
23 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  Environmental Engineering
24 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering
25 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering
26 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering
27 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering
28 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering
29 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering
30 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering
31 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering
32 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering
33 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering
34 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering
35 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering
36 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering
37 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering
38 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering
39 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering
40 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering
41 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering
42 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering
43 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering
44 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering
45 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering
46 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering
47 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering
48 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering
49 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering
50 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering
51 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering
52 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering
53 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering
54 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering
55 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering
56 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering
57 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์  Environmental Engineering
58 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering
59 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering
60 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering
61 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering
62 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  Environmental Engineering
63 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering
64 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.