รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต  CE
2 B5918966 นายอนุชัย ทิมินกุล  CE
3 B5915095 นายสุรเชษฐ์ แก้วรักศรี  CE
4 B5918959 นางสาวสุพัตรา อื๊อเจริญรัตน์  CE
5 B5920181 นายสุพจน์ เรืองรองวรรษ  CE
6 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง  CE
7 B5907380 นางสาวสายธาร พานแก้ว  CE
8 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์  CE
9 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว  CE
10 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช  CE
11 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา  CE
12 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์  CE
13 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน  CE
14 B5919468 นายรักตระกูล นรินทร์  CE
15 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์  CE
16 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย  CE
17 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE
18 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ  CE
19 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ  CE
20 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE
21 B5909285 นายนภัส เปียเมือง  CE
22 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู  CE
23 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์  CE
24 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร  CE
25 B5920808 นายธนศักดิ์ สายสี  CE
26 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา  CE
27 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน  CE
28 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม  CE
29 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม  CE
30 B5920426 นายชญานนท์ แมลงผึ้ง  CE
31 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE
32 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE
33 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ  CE
34 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์  CE
35 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ  CE
36 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.