รายชื่อนศ.
รายวิชา528213 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE
2 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE
3 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE
4 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE
5 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE
6 B6016012 นายธนวัฒน์ พงศ์ชาญวิทย์  PE
7 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE
8 B6015374 นางสาวนงพิชญาชาญ ญาติบำรุง  PE
9 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE
10 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE
11 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE
12 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE
13 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE
14 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE
15 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE
16 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE
17 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE
18 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE
19 B6019853 นายวิศรุจน์ ก้านสนธิ์  PE
20 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE
21 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE
22 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์  PE
23 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE
24 B6013356 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์  PE
25 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE
26 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.