รายชื่อนศ.
รายวิชา524481 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี  ChemE10
2 B5601608 นายกษิดิศ ถินกระโทก  ChemE10
3 B5701964 นางสาวกัญญาลักษณ์ จงหมื่นไวย  ChemE10
4 B5605521 นายกิตติพงษ์ สมบัติ  ChemE10
5 B5620906 นางสาวกีรติกา โพธิ์ชัย  ChemE10
6 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี  ChemE10
7 B5720002 นางสาวจุฑามาศ เซ็นตะคุ  ChemE10
8 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ  ChemE10
9 B5716395 นายชัยสวัสดิ์ รัตนดอน  ChemE10
10 B5714902 นางสาวฑัญญาภัทร บุญมาก  ChemE10
11 B5539536 นายณัฐพล บุญรอด  ChemE10
12 B5714612 นายตระกูลกานต์ ชัยไธสง  ChemE10
13 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว  ChemE10
14 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร  ChemE10
15 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์  ChemE10
16 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก  ChemE10
17 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต  ChemE10
18 B5619504 นางสาวผกากรอง ศุภวิทยามงคล  ChemE10
19 B5600380 นางสาวพนาวรรณ์ ชัยหะนิจ  ChemE10
20 B5715473 นางสาวภัทรวดี พิมานแมน  ChemE10
21 B5720040 นางสาวมนต์นภา แกล้งกลางดอน  ChemE10
22 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์  ChemE10
23 B5702749 นายวสุพล บัวทองหลาง  ChemE10
24 B5711154 นายวัชรพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย  ChemE10
25 B5530076 นายศรัญญู แก้วใส  ChemE10
26 B5520206 นางสาวศรัลย์รัตน์ บรรเจิดศิลป์  ChemE10
27 B5716005 นางสาวศิริภัทรา ทิมคล้าย  ChemE10
28 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล  ChemE10
29 B5723751 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์  ChemE10
30 B5710614 นางสาวสรัลชนา จันทร์โสดา  ChemE10
31 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์  ChemE10
32 B5716517 นางสาวสุรินญา อินทสอน  ChemE10
33 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์  ChemE10
34 B5716463 นางสาวอริศรา บุญมา  ChemE10
35 B5530199 นางสาวอาภัสรี เล็กมณี  ChemE10
36 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม  ChemE10
37 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.