รายชื่อนศ.
รายวิชา537440 : AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B5823208 นางสาวสุจินดา พินิจชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B5821440 นายศรุติ ยืนยง  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B5821549 นายพงษ์ศักดิ์ ภูภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
33 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B5712748 นายชารีฟ นิแอ  AERONAUTICAL ENGINEERING
37 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.