รายชื่อนศ.
รายวิชา537440 : AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5719174 นายกมลาสน์ชณ หิรัญภัทรวิทย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B5716241 นางสาวจุฑามาศ เตี้ยเตี๊ยะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B5701797 นายชนนท์ หิรัญมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B5719839 นางสาวชยาภรณ์ ลาภขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B5711918 นายชัยยุทธ เพิ่มทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B5707867 นายชาญณรงค์ อินทร์นอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B5724413 นางสาวณัฐกานต์ กมลแสน  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B5710256 นายณัฐพล ร่วมพรภาณุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B5701780 นายธนภูมิ หงไธสงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B5706822 นางสาวธัญรดา ชาติทัต  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B5718641 นายธานุกรณ์ สร้อยคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B5712083 นางสาวนรรสิกาญจน์ ปทุมมาศโสภณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B5710768 นายปรมัตถ์ ดาวเรือง  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B5703821 นางสาวประไพพร เรียบสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B5719280 นายพงษ์ธนานิกร อินอ่อน  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B5703692 นายวรวัชร ประโคตะกัง  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B5703524 นางสาววรัมพร สุทธิโสม  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B5708154 นายวัฒนชัย ทองอ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B5708116 นายสิทธิพล เพ็งพารา  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B5719426 นางสาวสุขธิดา วาตรีบุญเรือง  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B5724284 นางสาวสุชีรา ขวัญจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B5724338 นายสโยทิน จวงจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B5715015 นายหยก แก้วนิ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B5703876 นายอธิปัตย์ ใจบุญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B5537235 นายอภิชัย เทพพุทธา  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B5719266 นายอัซฟัร เจ๊ะนิ  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B5539888 นายอาทิตย์ จรุมเครือ  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B5718979 นางสาวเบญจมาภรณ์ เณรชู  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B5706396 นางสาวเสาวรส อยู่เจริญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B5719259 นายเอกสิทธิ์ พัชรมณีปกรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B5709427 นายโยธิน บวรธนภรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.