รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี  ChemE
2 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE
3 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE
4 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง  ChemE
5 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี  ChemE
6 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี  ChemE
7 B5801718 นางสาวจิดาภา ศิลาพงษ์  ChemE
8 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา  ChemE
9 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง  ChemE
10 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ  ChemE
11 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ  ChemE
12 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า  ChemE
13 B5716395 นายชัยสวัสดิ์ รัตนดอน  ChemE
14 B5714902 นางสาวฑัญญาภัทร บุญมาก  ChemE
15 B5712717 นางสาวณัฐปภัสร์ แสงเจริญทวีสุข  ChemE
16 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม  ChemE
17 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง  ChemE
18 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี  ChemE
19 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์  ChemE
20 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร  ChemE
21 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน  ChemE
22 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์  ChemE
23 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE
24 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก  ChemE
25 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์  ChemE
26 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต  ChemE
27 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว  ChemE
28 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE
29 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE
30 B5824663 นายพิชากร คำพวง  ChemE
31 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE
32 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE
33 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย  ChemE
34 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย  ChemE
35 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์  ChemE
36 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE
37 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE
38 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE
39 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ  ChemE
40 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ  ChemE
41 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์  ChemE
42 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี  ChemE
43 B5716005 นางสาวศิริภัทรา ทิมคล้าย  ChemE
44 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE
45 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล  ChemE
46 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE
47 B5723751 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์  ChemE
48 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์  ChemE
49 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ  ChemE
50 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง  ChemE
51 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์  ChemE
52 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย  ChemE
53 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์  ChemE
54 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์  ChemE
55 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE
56 B5716463 นางสาวอริศรา บุญมา  ChemE
57 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม  ChemE
58 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท  ChemE
59 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร  ChemE
60 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา  ChemE
61 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์  ChemE
62 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.