รายชื่อนศ.
รายวิชา551361 : INDUSTRIAL AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering
2 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering
3 B6315788 นายชานน จันทร์ดี  Mechatronics Engineering
4 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering
5 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  Mechatronics Engineering
6 B6337483 นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน  Mechatronics Engineering
7 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์  Mechatronics Engineering
8 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล  Mechatronics Engineering
9 B6415839 นายภาณุพงศ์ บัวเขียว  Mechatronics Engineering
10 B6415860 นายชนม์ภักดี เตจ๊ะนา  Mechatronics Engineering
11 B6415907 นายมั่นคง ชัญญาชัย  Mechatronics Engineering
12 B6415969 นางสาวรังสิมันตุ์ พานกระโทก  Mechatronics Engineering
13 B6416089 นายวายุ สุดตา  Mechatronics Engineering
14 B6416164 นายมานพ เอื้อเฟื้อ  Mechatronics Engineering
15 B6416324 นายสุทธิรักษ์ สัชชานนท์  Mechatronics Engineering
16 B6416331 นายพีรพันธ์ ชิตตันสกุล  Mechatronics Engineering
17 B6416355 นายณัฐภัทร กัลยากา  Mechatronics Engineering
18 B6416393 นายณัฐพล แก้วหนุนเมือง  Mechatronics Engineering
19 B6416447 นางสาวเนตรดาว เรียบเรียง  Mechatronics Engineering
20 B6416492 นายวรพล บุญทศ  Mechatronics Engineering
21 B6416508 นายเอกพล รุ่งกุล  Mechatronics Engineering
22 B6416539 นางสาวรชฏวรรณ สืบสาย  Mechatronics Engineering
23 B6416560 นายคณาธิป กรสันเทียะ  Mechatronics Engineering
24 B6419141 นายธรรมพจน์ ประทุมโต  Mechatronics Engineering
25 B6421533 นายสหรัฐ พรแช่ม  Mechatronics Engineering
26 B6421564 นายธฤต รุ่งเรืองไพบูลย์  Mechatronics Engineering
27 B6421724 นายธนาคาร จันสะหา  Mechatronics Engineering
28 B6421731 นายเอกนรินทร์ ทองคำ  Mechatronics Engineering
29 B6424992 นายตะวัน ดาสูงเนิน  Mechatronics Engineering
30 B6427962 นายกันต์พงษ์ ศรีวัฒนาธนกุล  Mechatronics Engineering
31 B6429881 นายพงศธร สุวรรณี  Mechatronics Engineering
32 B6431303 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  Mechatronics Engineering
33 B6431358 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง  Mechatronics Engineering
34 B6431389 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  Mechatronics Engineering
35 B6431396 นายอภิเดช อรรถเวทิน  Mechatronics Engineering
36 B6535766 นางสาวศลิษา สืบเพ็ง  Mechatronics Engineering
37 B6537777 นายยุทธนา ปาปะโม  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.