รายชื่อนศ.
รายวิชา537468 : FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.