รายชื่อนศ.
รายวิชา530252 : SURVEYING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6426262 นายกฤษฎา จันทร์หงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
2 B6426170 นางสาวชนกานต์ วอขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
3 B6424039 นางสาวกมลวรรณ คงเอียด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
4 B6423957 นางสาวปริยาภรณ์ ปานปรีดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
5 B6419554 นายอธิรัช มูลปลัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
6 B6419516 นางสาวกฤตบุญ บุญเนตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
7 B6419288 นางสาวชุติกาญจน์ แขจัตุรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
8 B6419035 นางสาวพัชรมณฑ์ เคียนจังหรีด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
9 B6418397 นางสาวอมรปภา แจนพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B6418267 นางสาวชิดกมล บุญก้อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
11 B6411480 นายรังรักษ์ มรดก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B6410957 นางสาววิภาพร ศิลารัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6410384 นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
14 B6408657 นายจักรพงศ์ สังวาลเพ็ชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
15 B6408558 นางสาวสุทินา สว่างวุฒิไกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
16 B6408503 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6408244 นายศิวกร นามวัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
18 B6407995 นางสาวนัฎฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
19 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
20 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
21 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
22 B6404857 นางสาวนิพาดา เมฆสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
23 B6404499 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
24 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
25 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
26 B6403188 นายนนทวัช กุ่ยกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
27 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
28 B6402037 นางสาวธันว์ธมนต์ ศุกรีเขตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
29 B6402020 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครกวีเมธายศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
30 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
31 B6400521 นางสาวชญาดา เสนผาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
32 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
33 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.