รายชื่อนศ.
รายวิชา530252 : SURVEYING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6424213 นายกฤษดา เงินโม้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
2 B6420338 นายกฤศนวัต ธรรมกาโร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
3 B6420024 นางสาวนริศรา สระแก้ว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
4 B6419486 นายอิทธิกร วงศ์กระโซ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
5 B6416874 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
6 B6410117 นางสาวฟาริดา โชติชัยอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
7 B6409944 นางสาวธิดากานต์ ทองหัวไผ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
8 B6407957 นายธนดล กำบัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
9 B6407711 นายกิติภูมิ โชติชัพชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B6407209 นายฐาปฌาชัย วาระพิลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
11 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6404260 นายกรอินทร์ สุขวิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
14 B6404222 นางสาวพิชญาภัค เชาว์กลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
15 B6403973 นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
16 B6400552 นายวุฒิชัย ประทุม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering
18 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering
19 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.