รายชื่อนศ.
รายวิชา539402 : PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์  Electronic Engineering
2 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์  Electronic Engineering
3 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering
4 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering
5 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering
6 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering
7 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering
8 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering
9 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering
10 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering
11 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering
12 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering
13 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering
14 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering
15 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering
16 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering
17 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering
18 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering
19 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering
20 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering
21 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering
22 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering
23 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering
24 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering
25 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering
26 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering
27 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering
28 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering
29 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering
30 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering
31 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering
32 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering
33 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering
34 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering
35 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering
36 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.