รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม43
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  PRECISION ENGINEERING
2 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING
3 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  PRECISION ENGINEERING
4 B6522391 นายธาดา นิติธรรมมานนท์  PRECISION ENGINEERING
5 B6522407 นายวรเมธ สีดา  PRECISION ENGINEERING
6 B6522414 นางสาวพรศิริ ท่อนพุดซา  PRECISION ENGINEERING
7 B6522421 นางสาววรณัน สุโพธิ์  Mechatronics Engineering
8 B6522438 นายเด่นดนัย ใจเขียว  PRECISION ENGINEERING
9 B6522445 นางสาวสุกัญญา จันทร  PRECISION ENGINEERING
10 B6522452 นางสาวศิรภัสสร เพียรใจดี  PRECISION ENGINEERING
11 B6522469 นายกฤตติพันธ์ เครือมังกร  PRECISION ENGINEERING
12 B6529673 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  PRECISION ENGINEERING
13 B6533311 นายชนะพล พันวิเศษ  PRECISION ENGINEERING
14 B6533335 นางสาวกนกพร ระหัส  PRECISION ENGINEERING
15 B6533342 นางสาวศศิธร แช่มขุนทด  PRECISION ENGINEERING
16 B6535377 นางสาววรัญช์รัตน์ พราหมณ์สกล  PRECISION ENGINEERING
17 B6535926 นางสาวสุวนันท์ เงางาม  PRECISION ENGINEERING
18 B6536114 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.