รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม36
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6505233 นางสาวศิรดา ทูลมณี  N/A10
2 B6505349 นางสาวขวัญศิริ พวงเพชร  N/A10
3 B6505387 นางสาวพรนภัส โภคสุทธิ์  N/A10
4 B6505448 นายอัฐชนะชัย จรูญภาค  N/A10
5 B6505561 นางสาวปวีณ์นุช มอญศิลา  N/A10
6 B6505578 นายปัณณวัฒน์ นันเนิ้ง  EE10
7 B6507992 นายพุทธานุภาพ สะท้านถิ่น  N/A10
8 B6508005 นายพิชิต พลพวก  N/A10
9 B6508715 นางสาวปารมี วนิชพร  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6508838 นายพิชัยยุทธ พันธ์พรม  N/A10
11 B6508890 นายณัฐภูมิ ใจกล้า  N/A10
12 B6510695 นางสาวกาญจนา แสนจันศรี  N/A10
13 B6510718 นายธนวัฒน์ เหมือนกลาง  N/A10
14 B6510725 นางสาวจิภาดา พันธ์สุภา  N/A10
15 B6511562 นายกีรติเดช มณีวีรกุล  N/A10
16 B6511579 นางสาวอนันตญา เจนรบ  N/A10
17 B6511609 นายปฎิรักษ์ อินทริง  N/A10
18 B6511623 นายเปรมศักดิ์ พึ่งกลาง  N/A10
19 B6511647 นายนพดล เกิดเทพ  N/A10
20 B6511678 นางสาวมินทร์ตรา นุ่นปินปัก  N/A10
21 B6511708 นางสาววรรณวิสา ทุ่มกระโทก  N/A10
22 B6511715 นายภูธเนศ ไชยไธสง  N/A10
23 B6511777 นายอธิป บุญเหลือ  N/A10
24 B6511845 นางสาววรันธร ถินกระโทก  N/A10
25 B6511968 นายชัยธวัช ระดาใส  N/A10
26 B6511975 นางสาวศุภลักษณ์ โต๊ะทอง  N/A10
27 B6511982 นายสิปปนนท์ ทองมีศรี  N/A10
28 B6511999 นายจักรพงษ์ วงศ์อามาตร์  N/A10
29 B6513207 นางสาวอมรรัตน์ โคตะเพ็ชร  N/A10
30 B6513405 นางสาวปิยธิดา เนนชู  N/A10
31 B6515140 นายบริรักษ์ แก้วศล  N/A10
32 B6515201 นางสาวธนาภรณ์ มีดก  N/A10
33 B6515218 นางสาวสิรินันท์ คำณะ  N/A10
34 B6515362 นายพัชรพล หัตถกุลชัย  N/A10
35 B6515409 นายราเมศวร์ ดาศรี  N/A10
36 B6515546 นางสาวศศิกานต์ ปอยมะเริง  N/A10
37 B6515560 นายธัญธร เตียนพลกรัง  N/A10
38 B6515607 นางสาวอริสรา แสงชาติ  N/A10
39 B6515614 นางสาวสุภัสสร ยศที่สุด  N/A10
40 B6524951 นายสิรภัทร เพ็งจันทร์  N/A10
41 B6525224 นางสาวกุลยา คำภักดี  N/A10
42 B6525231 นางสาวธัญญารัตน์ จำพิมาย  N/A10
43 B6526436 นางสาวสุภัสสร สร้อยสุวรรณ  N/A10
44 B6526450 นางสาวนัทธมน ภคพรวงศ์  N/A10
45 B6527051 นายฐานันท์ วงศ์อินทร์จันทร์  N/A10
46 B6527198 นายธีราธรณ์ แย้มศรี  N/A10
47 B6527228 นายกิตติธัช บุญล้อม  N/A10
48 B6531386 นางสาวธันยพร พิลาม  N/A10
49 B6534400 นายสุธินันท์ พิณจะโปะ  N/A10
50 B6534417 นายเนติธร กาญจนพิมาย  N/A10
51 B6534424 นางสาวมุตทิตา สมบัติ  N/A10
52 B6534493 นางสาวปนัดดา รัตนพินิจ  N/A10
53 B6534523 นายภาณุพงศ์ กงภูเวช  N/A10
54 B6534615 นางสาวณฤมล นิคาโม  N/A10
55 B6534639 นางสาวนันท์นลิน สุพรม  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.