รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม25
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6531348 นายชิษณุพงศ์ ลภัสรดาศานต์  Mechanical Engineering
2 B6531331 นายปฏิภาณ น้อยถนอม  CE
3 B6531294 นายปณชัย โพธิสุวรรณ  CPE
4 B6527754 นางสาวเนาวรัตน์ พรหมผาย  Metallurgical Engineering
5 B6526726 นายพชร ศรีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
6 B6526634 นางสาวนริศรา บุตรละคร  CE
7 B6526597 นายถิรวัฒน์ นอขุนทด  Polymer Engineering
8 B6526566 นายพสิษฐ์ แคพิมาย  EE
9 B6526559 นายชุมพล รอดชมภู  Chemical Engineering
10 B6526542 นางสาวชันษา จันพิมพา  CPE
11 B6526184 นางสาวศรุตา ขวัญเจริญศรี  Mechanical Engineering
12 B6525767 นางสาวสุดารัตน์ เกษหอม  Transportation And Logistics Engineering
13 B6525057 นายอชิตะ ประสานศักดิ์  EE
14 B6524784 นายพีรยชญ์ ตันธนานิธิวงศ์  N/A
15 B6524692 นายพีรพัฒน์ ควรพิมาย  Electronics and Embedded System Engineering
16 B6515010 นายณัฐพงษ์ แผ้วสูงเนิน  Mechanical Engineering
17 B6514983 นายธีรภัทร์ นิกรถา  EE
18 B6514938 นายภราดร มุขวัฒน์  CPE
19 B6514877 นายอินทัช นิดใหม่  CE
20 B6514556 นางสาวชิตชนก คำหางหงษ์  N/A
21 B6514532 นายสุวิจักขณ์ หัสดินทร์  Electronics and Embedded System Engineering
22 B6514501 นายกิตติ ระภูเขียว  Electronics and Embedded System Engineering
23 B6514440 นายพริษฐ์ เหมือนกลัด  CERAMIC ENGINEERING
24 B6510183 นายสุรเชษฐ์ คำกำจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6509521 นายเกศดา แจ่มใส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
26 B6509484 นายสิรวิชญ์ พรหมปากดี  CE
27 B6509477 นายณัฐชนนท์ ปรีชานันทวรากร  TCE
28 B6509422 นายสุทธิพงษ์ สิงหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6509347 นายธีรวิทย์ มณีสาย  Transportation And Logistics Engineering
30 B6509279 นายภาณุพงค์ สิมศรีพิมพ์  EE
31 B6507763 นางสาวชมพูนุช เปาคำ  Metallurgical Engineering
32 B6507749 นางสาวชนิกานต์ เพชระบูรณิน  Environmental Engineering
33 B6507657 นางสาวตติยา ด้วงกระโทก  Chemical Engineering
34 B6507565 นางสาวเมธาวี ปะลาด  CERAMIC ENGINEERING
35 B6507497 นายภูมิพัฒน์ ศรีคราม  Environmental Engineering
36 B6507480 นายภูดิท ทองทับ  CE
37 B6507428 นายชาญชล แสนประเสริฐ  Mechanical Engineering
38 B6506421 นายพงศธร ภูชิสส์ธัญพิสิษฐ์  Electronics and Embedded System Engineering
39 B6506353 นายสุเทพ ยิ่งจอหอ  TCE
40 B6506346 นางสาววิจิตรบังอร เจียมวิจิตร  Mechanical Engineering
41 B6504779 นายธณาวุฒิ วะณานิชย์  Transportation And Logistics Engineering
42 B6504748 นายจีรพล เดชโฮม  CPE
43 B6504670 นายไกรสิทธิ แก้วเขียว  N/A
44 B6504632 นางสาวชญานุศภัฒน์ ดวงกลาง  Environmental Engineering
45 B6504625 นายธนวัฒน์ ช้อยตะคุ  EE
46 B6504618 นายสรวิศ ธนวิสิทธิพงศ์  CE
47 B6504595 นายปัณณวัฒน์ จิตรชื่น  EE
48 B6504540 นายศิขเรศ เปภักดี  CPE
49 B6504533 นายภูธเนศ หางสลัด  Transportation And Logistics Engineering
50 B6504465 นางสาวพิชชาภา มโนรมณ์  Mechanical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.