รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING
2 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์  CERAMIC ENGINEERING
3 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering
4 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING
5 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering
6 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING
7 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING
8 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering
9 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี  CERAMIC ENGINEERING
10 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering
11 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering
12 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering
13 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก  Agricultural and Food Engineering
14 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE
15 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE
16 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE
17 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering
18 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering
19 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering
20 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering
21 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering
22 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering
23 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering
24 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING
25 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering
26 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ  Agricultural and Food Engineering
27 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
28 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE
29 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering
30 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.