รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
2 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE
3 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering
4 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering
5 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
6 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE
7 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering
8 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering
9 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE
10 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE
11 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering
12 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering
13 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE
14 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE
15 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering
16 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
17 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
18 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering
19 B6307486 นายวงศกร เขตนอก  Metallurgical Engineering
20 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE
21 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering
22 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering
23 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  Agricultural and Food Engineering
24 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering
25 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering
26 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering
27 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering
28 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering
29 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering
30 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.