รายชื่อนศ.
รายวิชา533265 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE
2 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE
3 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE
4 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE
5 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE
6 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE
7 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  IE
8 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE
9 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE
10 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE
11 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE
12 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE
13 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE
14 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE
15 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  IE
16 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE
17 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE
18 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE
19 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE
20 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE
21 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE
22 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE
23 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE
24 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE
25 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE
26 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE
27 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE
28 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE
29 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
30 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE
31 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE
32 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE
33 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE
34 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE
35 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE
36 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE
37 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE
38 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE
39 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE
40 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE
41 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE
42 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE
43 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE
44 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE
45 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.