รายชื่อนศ.
รายวิชา539206 : MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering
2 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering
3 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering
4 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering
5 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering
6 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering
7 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering
8 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering
9 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering
10 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering
11 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering
12 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering
13 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering
14 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering
15 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering
16 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering
17 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering
18 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering
19 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering
20 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering
21 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering
22 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering
23 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering
24 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering
25 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering
26 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering
27 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering
28 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering
29 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering
30 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering
31 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering
32 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering
33 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering
34 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering
35 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.