รายชื่อนศ.
รายวิชา539206 : MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering10
2 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering10
3 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
4 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering60
5 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering10
6 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
7 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
8 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering10
9 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering10
10 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering10
11 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering10
12 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
13 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
14 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering10
15 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering10
16 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
17 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering10
18 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
19 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
20 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering10
21 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering10
22 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering10
23 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
24 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
25 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
26 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.