รายชื่อนศ.
รายวิชา527350 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE
2 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE
3 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE
4 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE
5 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE
6 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE
7 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE
8 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE
9 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE
10 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE
11 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE
12 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE
13 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE
14 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE
15 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE
16 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE
17 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE
18 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE
19 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE
20 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE
21 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE
22 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE
23 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE
24 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE
25 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE
26 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE
27 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE
28 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE
29 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE
30 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE
31 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.