รายชื่อนศ.
รายวิชา527350 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE
2 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE
3 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE
4 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE
5 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE
6 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE
7 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  TCE
8 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE
9 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE
10 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE
11 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE
12 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.