รายชื่อนศ.
รายวิชา601112 : MUSIC THERAPY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน  Chemistry
2 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์  Chemistry
3 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง  Chemistry
4 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  Chemistry
5 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า  SPORTS SCIENCE
6 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด  Chemistry
7 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข  BIOLOGY
8 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ  Chemistry
9 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์  BIOLOGY
10 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง  BIOLOGY
11 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์  SPORTS SCIENCE
12 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE
13 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์  SPORTS SCIENCE
14 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม  SPORTS SCIENCE
15 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง  SPORTS SCIENCE
16 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น  SPORTS SCIENCE
17 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก  SPORTS SCIENCE
18 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
19 B6425739 นางสาวลภัสรดา รัชวงค์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
20 B6425654 นายนัทธภัทร จักรแก้ว  MANAGEMENT
21 B6414153 นางสาววราพร ทองอ่ำ  MANAGEMENT
22 B6414054 นางสาวชนิดา เตียศิริกิจเจริญ  MANAGEMENT
23 B6414023 นางสาวอารียา ชะโลมกลาง  MANAGEMENT
24 B6413804 นายภูรีกฤษฏิ์ เพ็งสวัสดิ์  MANAGEMENT
25 B6413729 นายหฤษฎ์ เชื้อขุนทด  MANAGEMENT
26 B6413613 นางสาวธัญพร แก้วมน  MANAGEMENT
27 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
28 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
29 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
30 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
31 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
32 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
33 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
34 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
35 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
36 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
37 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
38 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
39 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
40 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
41 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
42 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
43 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
44 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
45 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
46 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
47 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
48 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
49 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
50 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
51 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
52 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
53 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
54 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
55 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
56 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
57 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
58 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
59 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
60 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
61 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
62 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
63 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
64 B6432287 นายศุภวิชญ์ สำราญเลิศนภา  FOOD TECHNOLOGY
65 B6430658 นางสาวอรอุมา จันโสม  FOOD TECHNOLOGY
66 B6430634 นายพงษ์วีระวัฒน์ สวัสดี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
67 B6430603 นางสาวชลธิชา อ่วยกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
68 B6430214 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
69 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
70 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
71 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
72 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร  FOOD TECHNOLOGY
73 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
74 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
75 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
76 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
77 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
78 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
79 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
80 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
81 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
82 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
83 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
84 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
85 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
86 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
87 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
88 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
89 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
90 B6301880 นางสาวชญาดา บำรุงไทย  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
91 B6432393 นางสาวฑาริกา ทองทิพย์  PRECISION ENGINEERING
92 B6432362 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING
93 B6431921 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  Mechanical Engineering
94 B6431877 นายญาณวิชญ์ เมืองเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
95 B6431761 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  CE
96 B6431648 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A
97 B6431600 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CE
98 B6431525 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร  Mechanical Engineering
99 B6431334 นายธนะพล รัตนะ  Mechatronics Engineering
100 B6430870 นายชลันธร ชัยสงคราม  PRECISION ENGINEERING
101 B6430740 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering
102 B6423902 นายกูศรียะอ์ลา วงศ์วังษา  N/A
103 B6419622 นางสาวสุพิชฌาย์ คำไข  Environmental Engineering
104 B6418731 นางสาวศศิวิมล พรมป้อง  N/A
105 B6417048 นางสาวแซร่าห์ อลิซเบ็ธ สมิธซัน  N/A
106 B6416492 นายวรพล บุญทศ  Mechatronics Engineering
107 B6415723 นางสาวอรวรรยา มั่นกูล  Geological Engineering
108 B6415655 นายนนทชัย กิ่งกุลทา  Agricultural and Food Engineering
109 B6412159 นางสาวณัชชา ทองย่อย  Chemical Engineering
110 B6412012 นายอาภากร สุดาจันทร์  Electronic Engineering
111 B6411664 นางสาวพรพรรณ คงวิเศษ  IE
112 B6411541 นางสาวสุรัตติกานต์ กานานนท์  TCE
113 B6411374 นางสาวธัญรดา ธาทุม  N/A
114 B6409616 นางสาวรัตนาพร พุ่มพวง  Transportation And Logistics Engineering
115 B6409074 นายจารุวิทย์ กองทอง  Mechanical Engineering
116 B6408930 นายเเดนเนี้ยว เสาร์โมกข์  Metallurgical Engineering
117 B6408824 นางสาวศศิกานต์ แก้วดี  Electronic Engineering
118 B6408183 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์งาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
119 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร  CE
120 B6406783 นายเกรียงศักดิ์ เปี่ยมเนตร  Metallurgical Engineering
121 B6405366 นางสาวจริยาภรณ์ จันทร์ประทีป  Geological Engineering
122 B6404901 นายเอมัสกี ละงู  EE
123 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง  CE
124 B6404352 นายสุประวีณ์ หงษา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
125 B6404093 นายทินภัทร ยันตพจน์  Mechanical Engineering
126 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม  PRECISION ENGINEERING
127 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  PRECISION ENGINEERING
128 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  PRECISION ENGINEERING
129 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน  Mechatronics Engineering
130 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์  Mechatronics Engineering
131 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING
132 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING
133 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering
134 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING
135 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING
136 B6336141 นายพงศกร หีบแก้ว  Environmental Engineering
137 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering
138 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering
139 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING
140 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering
141 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering
142 B6335618 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  Automotive Engineering
143 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering
144 B6334956 นางสาวชนัฎดา มั่นดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
145 B6334918 นางสาวดรุณี ภูงามนิล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
146 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering
147 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE
148 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE
149 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering
150 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME
151 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
152 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE
153 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE
154 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
155 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering
156 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering
157 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering
158 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE
159 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering
160 B6328788 นายจิระวุฑฒิ์ เพลิดจันทึก  Civil Engineering
161 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE
162 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering
163 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering
164 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE
165 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering
166 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE
167 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE
168 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  PE
169 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE
170 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering
171 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering
172 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
173 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE
174 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering
175 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE
176 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE
177 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering
178 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE
179 B6326494 นางสาวดลพร ศรีสอาด  Environmental Engineering
180 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE
181 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering
182 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE
183 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering
184 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering
185 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering
186 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE
187 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE
188 B6325626 นายพลพล ธัญญาผล  Environmental Engineering
189 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
190 B6324506 นายจิตรทิวัส แสนดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
191 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ  Mechatronics Engineering
192 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE
193 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering
194 B6323066 นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ  PE
195 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE
196 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering
197 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE
198 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE
199 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING
200 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE
201 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING
202 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE
203 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering
204 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE
205 B6321024 นางสาววรษา กวางแก้ว  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
206 B6321000 นางสาวคันธคนธ์ คันธธรรมนนท์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
207 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
208 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE
209 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที  CERAMIC ENGINEERING
210 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering
211 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
212 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE
213 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE
214 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering
215 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering
216 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering
217 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE
218 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering
219 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE
220 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE
221 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE
222 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE
223 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering
224 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE
225 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE
226 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE
227 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE
228 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE
229 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
230 B6316327 นายฐกฤต จันทร์สุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
231 B6316310 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
232 B6316228 นางสาวอรทัย จันทะโยธา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
233 B6316204 นางสาวณัฐวิภา คงสท้าน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
234 B6316167 นางสาวจิรารัตน์ กลิ่นสุคนธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
235 B6316143 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
236 B6316136 นายนพคุณ อุบลเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
237 B6316129 นายภูบดินทร์ เพชรไกร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
238 B6316112 นายเขมณัฐ หมากกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
239 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
240 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม  Mechatronics Engineering
241 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์  Mechatronics Engineering
242 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง  Mechatronics Engineering
243 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering
244 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน  Mechatronics Engineering
245 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering
246 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์  Environmental Engineering
247 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE
248 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE
249 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE
250 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE
251 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering
252 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering
253 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering
254 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering
255 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering
256 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering
257 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE
258 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING
259 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE
260 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE
261 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering
262 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering
263 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering
264 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering
265 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING
266 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering
267 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE
268 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE
269 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE
270 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE
271 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE
272 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING
273 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering
274 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING
275 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE
276 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
277 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering
278 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE
279 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE
280 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering
281 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE
282 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE
283 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE
284 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE
285 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering
286 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
287 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering
288 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering
289 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE
290 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE
291 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering
292 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE
293 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering
294 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE
295 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering
296 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE
297 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering
298 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE
299 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE
300 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering
301 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE
302 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering
303 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE
304 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE
305 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering
306 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE
307 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering
308 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE
309 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE
310 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE
311 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering
312 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE
313 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering
314 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering
315 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering
316 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering
317 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE
318 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE
319 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE
320 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering
321 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering
322 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE
323 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE
324 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE
325 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE
326 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE
327 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE
328 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering
329 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering
330 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE
331 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  PRECISION ENGINEERING
332 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
333 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering
334 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering
335 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE
336 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering
337 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering
338 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE
339 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING
340 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering
341 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING
342 B6237226 นายธนพล ระลึก  PRECISION ENGINEERING
343 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING
344 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE
345 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE
346 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering
347 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE
348 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE
349 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
350 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering
351 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
352 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering
353 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering
354 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering
355 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  Metallurgical Engineering
356 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  Transportation And Logistics Engineering
357 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
358 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา  Mechatronics Engineering
359 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering
360 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering
361 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
362 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
363 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE
364 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE
365 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering
366 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering
367 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ  Environmental Engineering
368 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  Metallurgical Engineering
369 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  CERAMIC ENGINEERING
370 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก  ChemE
371 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering
372 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering
373 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย  Environmental Engineering
374 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  Metallurgical Engineering
375 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering
376 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  ChemE
377 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering
378 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering
379 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING
380 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE
381 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE
382 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE
383 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์  Metallurgical Engineering
384 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE
385 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering
386 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
387 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE
388 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
389 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
390 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE
391 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
392 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
393 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
394 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
395 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering
396 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE
397 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE
398 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering
399 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  Metallurgical Engineering
400 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
401 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering
402 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
403 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering
404 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
405 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering
406 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
407 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING
408 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering
409 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE
410 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering
411 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering
412 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
413 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  Metallurgical Engineering
414 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering
415 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME
416 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
417 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering
418 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
419 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering
420 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE
421 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering
422 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
423 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering
424 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering
425 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering
426 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE
427 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
428 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
429 B6220112 นายลิฮัว สุก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
430 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE
431 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering
432 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย  Metallurgical Engineering
433 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE
434 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
435 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering
436 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
437 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
438 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME
439 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering
440 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering
441 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME
442 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
443 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
444 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE
445 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE
446 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
447 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering
448 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
449 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
450 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering
451 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering
452 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
453 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE
454 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
455 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
456 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
457 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering
458 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE
459 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
460 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME
461 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
462 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE
463 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering
464 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
465 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME
466 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
467 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
468 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
469 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
470 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE
471 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering
472 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE
473 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING
474 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE
475 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
476 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE
477 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering
478 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
479 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering
480 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering
481 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE
482 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering
483 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
484 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
485 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME
486 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering
487 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
488 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE
489 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์  Metallurgical Engineering
490 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE
491 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
492 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE
493 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์  Mechatronics Engineering
494 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
495 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE
496 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE
497 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
498 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา  Agricultural and Food Engineering
499 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
500 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม  Metallurgical Engineering
501 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
502 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE
503 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering
504 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
505 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
506 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering
507 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา  Mechatronics Engineering
508 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering
509 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE
510 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering
511 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
512 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME
513 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering
514 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE
515 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering
516 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE
517 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering
518 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE
519 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering
520 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
521 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering
522 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering
523 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering
524 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE
525 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
526 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  CERAMIC ENGINEERING
527 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
528 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE
529 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering
530 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING
531 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering
532 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering
533 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
534 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE
535 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME
536 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
537 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE
538 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  Transportation And Logistics Engineering
539 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
540 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
541 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE
542 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering
543 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering
544 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE
545 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE
546 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE
547 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE
548 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย  Mechanical Engineering
549 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering
550 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering
551 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering
552 B6115876 นายคณพศ สุทธิ  CERAMIC ENGINEERING
553 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering
554 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE
555 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering
556 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering
557 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE
558 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE
559 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering
560 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering
561 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE
562 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering
563 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE
564 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering
565 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering
566 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE
567 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering
568 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME
569 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering
570 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering
571 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering
572 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering
573 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์  Transportation And Logistics Engineering
574 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE
575 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
576 B6105976 นางสาววนิดา ชิขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
577 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering
578 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering
579 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering
580 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์  PE
581 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME
582 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering
583 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering
584 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering
585 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา  Automotive Engineering
586 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE
587 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE
588 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering
589 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์  Mechatronics Engineering
590 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช  Mechatronics Engineering
591 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE
592 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
593 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE
594 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี  CERAMIC ENGINEERING
595 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME
596 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
597 B6429324 นางสาวณัฏฐณิชา ศิริบุรี  B.N.S.
598 B6429317 นายชาญณรงค์ ทองดอนเหมือน  B.N.S.
599 B6421397 นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม  B.N.S.
600 B6421373 นางสาวพรสินี เสาทอง  B.N.S.
601 B6421366 นางสาวณรัตน์กร กะการดี  B.N.S.
602 B6415396 นางสาววิชญาดา สระมณี  B.N.S.
603 B6415266 นางสาวเกร็ดไพลิน เกือยรัมย์  B.N.S.
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
604 B6429027 นางสาวนิศรา ขันรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
605 B6427887 นางสาวพัชริดา จันทร์ส่องแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
606 B6424800 นางสาวพฤนทารัตน์ ธีระนิติกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
607 B6424671 นางสาวพลอยไพลิน เพิ่มงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
608 B6420611 นางสาวอนัญญา บุญใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
609 B6420574 นางสาวจีรนันท์ คงสนิทพะเนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
610 B6412876 นายชยธร เบ้าหล่อเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
611 B6412685 นางสาวณัฐกัญญา คำมงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH
612 B6412593 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ พุ่มขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
613 B6412500 นางสาวสใบทิพย์ มุงคุณคำชาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
614 B6402181 นางสาวนนท์น้อง ก่อเกียรติสกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
615 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
616 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
617 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
618 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
619 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
620 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
621 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
622 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
623 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
624 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
625 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
626 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
627 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
628 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
629 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
630 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
631 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
632 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
633 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
634 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
635 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
636 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
637 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
638 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
639 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH
640 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
641 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
642 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
643 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
644 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก  ENVIRONMENTAL HEALTH
645 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
646 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
647 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช  ENVIRONMENTAL HEALTH
648 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
649 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
650 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH
651 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
652 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
653 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
654 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่  ENVIRONMENTAL HEALTH
655 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
656 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
657 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
658 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
659 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
660 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
661 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
662 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
663 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
664 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
665 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
666 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
667 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
668 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH
669 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว  ENVIRONMENTAL HEALTH
670 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล  ENVIRONMENTAL HEALTH
671 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH
672 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
673 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
674 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
675 B6312381 นางสาวกชพร สีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
676 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
677 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
678 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
679 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
680 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
681 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
682 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
683 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
684 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
685 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
686 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
687 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
688 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
689 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
690 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
691 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ  INFORMATION SCIENCE
692 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม  INFORMATION SCIENCE
693 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล  INFORMATION SCIENCE
694 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
695 B6204822 นายอมฤทธิ์ บุ้งทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
696 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
697 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
698 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ  INFORMATION SCIENCE
699 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง  INFORMATION SCIENCE
700 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
701 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.