รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE10
2 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
3 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
4 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
5 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
6 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
7 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
8 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
9 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
10 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
11 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
12 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE10
13 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
14 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
15 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
16 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
17 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
18 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
19 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
20 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
21 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
22 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
23 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
24 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
25 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
26 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
27 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
28 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
29 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE10
30 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
31 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
32 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
33 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
34 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
35 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
36 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
37 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
38 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.