รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
2 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
3 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
4 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
5 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
6 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
7 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
8 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
9 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
10 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
11 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
12 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
13 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
14 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
15 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
16 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE10
17 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
18 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
19 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
20 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
21 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
22 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
23 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
24 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.