รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE
2 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE
3 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE
4 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE
5 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
6 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE
7 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE
8 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE
9 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE
10 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE
11 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE
12 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE
13 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE
14 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE
15 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE
16 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
17 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
18 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE
19 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE
20 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE
21 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE
22 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE
23 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE
24 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE
25 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.