รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
2 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
3 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE10
4 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
5 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
6 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
7 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
8 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
9 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
10 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
11 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
12 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
13 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
14 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
15 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE10
16 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
17 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
18 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
19 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
20 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
21 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
22 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
23 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE40
24 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
25 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.