รายชื่อนศ.
รายวิชา523211 : DATABASE SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE
2 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE
3 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE
4 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE
5 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE
6 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE
7 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE
8 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE
9 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE
10 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE
11 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE
12 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE
13 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE
14 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE
15 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE
16 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE
17 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE
18 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
19 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE
20 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE
21 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE
22 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE
23 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE
24 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE
25 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE
26 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE
27 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE
28 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE
29 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE
30 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE
31 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE
32 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE
33 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE
34 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE
35 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.