รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
2 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
3 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
4 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
5 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
6 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering10
7 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
8 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
9 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
10 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
11 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering10
12 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
13 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
14 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering10
15 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering10
16 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
17 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering10
18 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
19 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE10
20 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
21 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
22 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering10
23 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
24 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
25 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
26 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
27 B6309626 นายธัญวัฒน์ สาครไทย  Electronic Engineering10
28 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
29 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE10
30 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering10
31 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering10
32 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE10
33 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
34 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
35 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE10
36 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering10
37 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering10
38 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE10
39 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering10
40 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว  Environmental Engineering10
41 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
42 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
43 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE10
44 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE10
45 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
46 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.